Positieve houding provincie over Windpark Langeveen

14 februari 2024 Matthijs Oppenhuizen

Dit nieuwsbericht gaat over het besluit van de provincie over Windpark Langeveen.

Positieve houding provincie over Windpark Langeveen
De provincie Overijssel ziet na bestudering van ons principeverzoek op dit moment geen belemmeringen om de beoogde windmolens te plaatsen. Daarom kan volgens de provincie een volgende stap worden gezet door de benodigde ruimtelijke procedure(s) voor Windpark Langeveen te beginnen. De gemeente Tubbergen heeft aangegeven het bevoegd gezag te willen zijn en dus deze procedure(s) zelf te willen doorlopen. De provincie en gemeente maken als eerste stap afspraken hoe de gemeente ons project zal behandelen. Dat is in de kern het besluit dat Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel op 13 februari 2024 hebben genomen. Meer over dit besluit van de provincie leest u hier

Ons principeverzoek dienden we in september 2022 in bij de provincie Overijssel. Ons ingediende principeverzoek vindt u op deze pagina op onze website

Passend binnen beleid provincie
De provincie geeft aan dat Windpark Langeveen – samen met drie andere windparken in Overijssel – past binnen het huidige provinciaal beleid voor windmolens. De provincie werkt aan nieuw beleid voor windmolens, maar omdat wij een formele aanvraag hebben ingediend, moet de provincie hier nu een besluit over nemen. Daarbij geeft de provincie aan dat de initiatieven – waaronder Windpark Langeveen – ook lijken te passen binnen het concept windbeleid van de provincie dat momenteel ter inzage ligt.

Overdracht bevoegdheid van provincie aan gemeente
Zoals eerder gemeld, is in beginsel de provincie het bevoegd gezag als het gaat om ons windpark. Maar de provincie kan besluiten de bevoegdheid over te dragen aan de gemeente. Tubbergen heeft hierom verzocht. In de brief van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten zegt de provincie dat Overijssel hierover afspraken zal maken met Tubbergen over de behandeling van Windpark Langeveen door de gemeente. Daarbij benadrukt de provincie wel: “Tevens behouden we de mogelijkheid om zelf alsnog een projectbesluit te nemen indien de gemeente de procedure niet binnen een redelijke termijn doorloopt en/of het initiatief toetst aan andere dan binnen de wettelijke kaders toegestane mogelijkheden.”

Overleg met provincie en gemeente
De komende tijd zal er veel overleg zijn tussen ons, de provincie en de gemeente over de procedure die moet worden gevolgd en hoe de gemeente omgaat met ons windpark. Als daar meer duidelijkheid over is, melden we dat.

Aanvraag omgevingsvergunning(en) voorbereiden
Hoe dan ook betekent dit besluit van de provincie dat wij de aanvraag voor de omgevingsvergunning(en) kunnen voorbereiden en daarna de omgevingsvergunning(en) kunnen aanvragen. Als we de aanvraag indienen, begint een uitgebreide procedure. 

Omgeving via omgevingsraad betrokken bij vergunningsaanvraag
We gaan daarvoor onderzoeken uitvoeren, definitieve keuzes voor het plan maken en alle documenten (laten) opstellen die nodig zijn voor een aanvraag omgevingsvergunning. De omgeving (omwonenden, maatschappelijke organisaties, bedrijven) kan hierbij betrokken zijn. Dat kan met name via de omgevingsraad. Meer over de omgevingsraad leest u hier op onze website. Wie wil deelnemen aan de omgevingsraad of hier vragen over heeft, kan ons mailen op info@windparklangeveen.nl

Meer informatie volgt later
Dit is voor nu de informatie die we kunnen melden. In dit proces naar de aanvraag van de omgevingsvergunning(en) zal dus onder andere veel afstemming en overleg met de provincie en gemeente nodig zijn. Daar gaan we nu ook mee aan de slag. We bereiden verder voor dat we op een later moment meer uitleggen welke onderzoeken we moeten doen, welke keuzes we moeten maken en hoe de omgeving hierbij betrokken kan zijn. Daar komen we dus later op terug. 

Veel informatie via de nieuwsbrief
Onze nieuwsbrief is en blijft ons belangrijkste communicatiemiddel om omwonenden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en politici te informeren over Windpark Langeveen. Als u op de hoogte wilt blijven, is het dus verstandig dat u zich aanmeldt voor deze nieuwsbrief. Kent u mensen die wel geïnformeerd willen worden over Windpark Langeveen, maar deze nieuwsbrief nog niet ontvangen? Deel dan uiteraard gerust onze nieuwsbrief. Iedereen die wil, kan zich via onze website eenvoudig aanmelden voor onze nieuwsbrief.  

Meer informatie over ons plan op website
Meer informatie over ons plan leest u op onze website. De beoogde posities en afmetingen van de windmolens leest u bijvoorbeeld op deze pagina.

Hoe de omgeving betrokken kan zijn bij Windpark Langeveen en hoe bijvoorbeeld omwonenden kunnen mee-investeren en mede-eigenaar kunnen worden van Windpark Langeveen, leest u hier.

Antwoord op veelgestelde vragen vindt u hier op onze website.