Windbeleid vastgesteld door de gemeente

20 december 2023 Matthijs Oppenhuizen

In dit nieuwsbericht gaat het over het vaststellen van windbeleid door de gemeente Tubbergen. Ook staan we stil bij de overdracht van de bevoegdheid door de provincie aan de gemeente en dat de provincie ons principeverzoek in behandeling gaat nemen. Verder lichten we toe hoe we in de afgelopen anderhalf jaar gesprekken hebben gevoerd met omwonenden en hoe we in gesprek kunnen blijven met omwonenden.

Windbeleid vastgesteld door de gemeente
In onze nieuwsbrief van 9 november 2023 meldden we dat de gemeente Tubbergen windbeleid heeft opgesteld. Op 6 december sprak de commissie Omgeving en Economie daarover en op 19 december stelde de gemeenteraad het beleid vast. Deze vergadering van 19 december met alle bijbehorende stukken kunt u hier op de website van de gemeente terugkijken. 

Windbeleid is aangepast
Het beleid dat het college van burgemeester en wethouders voorstelde, is op 19 december op enkele punten aangepast door de gemeenteraad. Zo moet er volgens het windbeleid sprake zijn van minimaal vijftig procent lokaal eigendom in een windpark, maar heeft de raad op 19 december aangepast dat dit lokaal eigendom moet worden ingevuld door een coöperatie of stichting zonder winstoogmerk. De gemeenteraad ziet lokale bedrijven die mede-eigenaar worden niet als lokaal eigendom. Verder wil de gemeenteraad dat vaker wordt gemonitord of windmolens aan de normen voldoen en dat er een fonds wordt gevuld om de verwijdering van de windmolens vanuit te betalen. Via de hierboven gedeelde link kunt u de volledige wijzigingen lezen.

Ons standpunt over deze wijzigingen en veel andere punten in het windbeleid is dat de realiteitszin bij de gemeente Tubbergen ontbreekt. Er worden veelal zaken geëist die de gemeente niet kan of mag afdwingen.  

Provincie bepaalt of bevoegdheid wordt overgedragen
Een belangrijke reden voor de gemeente Tubbergen om beleid vast te stellen, is de wens van de gemeente om regie te houden over de plaatsing van windmolens. Zoals eerder gemeld, is (in beginsel) de provincie op basis van de Elektriciteitswet het zogeheten bevoegd gezag. Dat betekent dat de provincie beslist of er windmolens mogen worden geplaatst. De gemeente kan vragen of de provincie deze bevoegdheid overdraagt aan de gemeente. Belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de gemeente er niet langer over doet dan de provincie om de noodzakelijke procedure(s) te doorlopen. Ook moet het beleid van de gemeente niet of beperkt afwijken van het beleid van de provincie en landelijke regelgeving. 

Overdracht van bevoegdheid nog geen zekerheid
Dat de gemeente nu windbeleid heeft vastgesteld, is geen garantie dat de provincie de bevoegdheid voor Windpark Langeveen aan Tubbergen overdraagt. Zo moet de gemeente hier eerst formeel om verzoeken bij de provincie – dat heeft de gemeente nog niet gedaan – en de provincie weegt dan af of de bevoegdheid wordt overgedragen.

Overdracht kan alleen onder realistische voorwaarden
Overdragen van de bevoegdheid aan de gemeente kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Zo moet de ruimtelijke procedure voor onder andere de omgevingsvergunning(en) niet langzamer verlopen dan als de provincie het bevoegd gezag blijft. Ook moet de gemeente realistische voorwaarden voor het initiatief hanteren die niet afwijken van het beleid van de provincie en niet in strijd zijn met de juridische werkelijkheid. Daar ligt volgens ons een belangrijk aandachtspunt bij de afweging of de bevoegdheid kan worden overgedragen aan de gemeente Tubbergen. In het beleid zegt de gemeente te streven naar honderd procent lokaal eigendom, maar met als minimum vijftig procent lokaal eigendom. De gemeenteraad ziet eigenaarschap door een lokaal bedrijf niet als lokaal eigendom, maar eigenaarschap door een coöperatie of stichting wel. Zoals wij al eerder meldden – zie onze nieuwsbrief van 19 mei 2023 –, is lokaal eigendom niet juridisch afdwingbaar en kan de gemeente ook niet bepalen wie wel en wie niet eigenaar mag zijn. Het kan juridisch simpelweg niet. We vinden het op z’n zachts gezegd wonderlijk dat de gemeente dit toch als eis stelt, terwijl er meerdere malen voor is gewaarschuwd dat dit niet kan. 

Ook werd in de commissievergadering van 6 december de indruk gewekt dat de gemeente medewerking aan Windpark Langeveen wil weigeren als wij niet meer doen met lokaal eigendom. Dat mag juridisch niet en komt niet overeen met het provinciaal en landelijk beleid. Volgens ons moet dit – het feit dat de gemeente bewust eisen stelt die juridisch elke basis missen - meewegen bij de overweging om de bevoegdheid over te dragen aan de gemeente, als de gemeente het verzoek daartoe indient bij de provincie. 

En ook zoals eerder gemeld: al ruim anderhalf jaar melden wij dat lokaal eigendom in Windpark Langeveen mogelijk is en deels al is geregeld. In totaal vijftig procent lokaal eigendom in Windpark Langeveen is mogelijk, maar dan moet de omgeving daarvoor nu wel zelf de handschoen oppakken en met ons gaan samenwerken om hier concrete afspraken over te maken.

Provincie gaat ons verzoek vanaf 1 januari in behandeling nemen
De provincie is tot op heden het bevoegd gezag. Daarom dienden wij in september 2022 een principeverzoek in bij de provincie voor Windpark Langeveen. De provincie meldde recent zowel via een brief aan provinciale staten als in een brief rechtstreeks aan ons dit principeverzoek vanaf 1 januari 2024 in behandeling te willen nemen. De provincie werkt eraan dat er in 2030 voldoende duurzame elektriciteit wordt opgewekt, onder andere met windmolens. In een recente brief aan provinciale staten schrijven gedeputeerde staten dat de tijd dringt. “Het is alleen haalbaar om aan de RES-doelen voor 2030 te voldoen, als we vanaf 1 januari 2024 initiatieven voor windprojecten in behandeling nemen. Het verlenen van vergunningen voor windprojecten neemt namelijk circa zes jaar in beslag”, zo staat in de brief van de provincie. Deze kunt u hier lezen. Op dit moment zijn zeven principeverzoeken voor windparken ingediend bij de provincie. Ons principeverzoek voor Windpark Langeveen is een van die principeverzoeken.

Altijd bereikbaar voor omwonenden
De afgelopen anderhalf jaar hebben we er veel inzet op gepleegd om in overleg te zijn met onder anderen omwonenden. Zo bezochten wij de omwonenden binnen 1000 meter persoonlijk in mei 2022. Met verschillende omwonenden zijn vervolggesprekken gevoerd en hebben we vanaf hun woning visualisaties van de windmolens gemaakt. In al onze communicatie – brieven aan omwonenden, nieuwsbrieven, folder die bij direct omwonenden is bezorgd in mei 2022 – benoemden we steeds dat gesprek met ons mogelijk is. Zie bijvoorbeeld de presentatie van de informatieavond op 24 mei 2022 die we organiseerden in zaal Waaijer. Daarin staat ons mailadres en telefoonnummer, met de uitnodiging om contact met ons op te nemen als er behoefte is aan gesprek. Deze presentatie staat hier op onze website. We hebben er veel inzet op gepleegd om in contact te komen en te blijven met omwonenden. Dat is ook gelukt. Omwonenden die meer gesprek met ons willen, hoeven al ruim anderhalf jaar alleen te mailen naar info@windparklangeveen.nl of te bellen met Matthijs Oppenhuizen via 06 – 57870755. Dan komen we graag langs. 

Ook via de omgevingsraad kunnen we op structurele wijze in gesprek zijn met omwonenden. Omwonenden die willen, kunnen zich hiervoor eenvoudig aanmelden. Meer over deze omgevingsraad die al een aantal keer bij elkaar is gekomen, leest u hier op onze website.

Als voor ons windpark een vervolgstap wordt gezet doordat de procedure(s) beginnen, hebben we al voorbereid dat we dan wederom contact zoeken met onder anderen omwonenden om hen te betrekken bij deze vervolgstappen.